Aviko BV, Aviko Belgium NV en Aviko Rixona BV (hierna samen en afzonderlijk: “Aviko”) vinden de bescherming van uw persoonlijke gegevens belangrijk. Door middel van deze Privacy policy HR willen wij ervoor zorgen dat het u duidelijk is welke persoonsgegevens Aviko verwerkt in het kader van HR doeleinden, en wat er met die gegevens gebeurt.

VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

1. Voor wervingsdoeleinden
(a) Wat houdt dit doeleinde in?
Wanneer u een van onze recruiters benadert, solliciteert op een vacature of u aanmeldt en/of surft op de wervingswebsite van Aviko, nemen wij de door u verstrekte persoonsgegevens op in onze wervingsdatabase. Wij verwerken uw persoonsgegevens tevens om onze wervingsdatabase te kunnen beheren en om contact met u op te kunnen nemen. Op deze manier kunnen wij u informeren over nieuwe vacatures of u uitnodigen voor activiteiten die verband houden met aanwerving.
(b) Welke rechtsgrondslag hanteren wij voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde?
De verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde vindt plaats op basis van uw expliciete toestemming. Daarnaast heeft Aviko een gerechtvaardigd belang om deze persoonsgegevens te verwerken.
Toestemming: Door uw gegevens aan Aviko te verstrekken en aan te vinken dat u akkoord gaat met de verwerking van uw persoonsgegevens (waaronder toestemming voor het gebruik van cookies), stemt u er uitdrukkelijk mee in dat uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het in dit artikel beschreven doeleinde. U hebt het recht om uw toestemming op ieder gewenst moment in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking.
Gerechtvaardigd belang: Aviko wil graag werken met de beste mensen op de juiste plaats binnen haar organisatie. Zij spant zich actief in om in contact te komen met de beste kandidaten die graag het team bij Aviko willen komen versterken. Het kan zijn dat Aviko specifieke vacatures heeft, maar ook open sollicitaties zijn welkom. Aviko heeft een gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens te verwerken van kandidaten die hebben aangegeven interesse te hebben in een positie bij Aviko Het kan immers zijn dat een specifieke functie al is vervuld, maar er mogelijk in de toekomst een andere interessante positie vrijkomt. Aviko wil u daar in de toekomst graag over informeren en ook om die reden worden uw persoonsgegevens gedurende een beperkte periode bewaard.
Aviko verzamelt met name uw persoonsgegevens ten behoeve van haar gebruikelijke bedrijfsvoering Aviko kan uw gegevens ook gebruiken om u te informeren en onze relatie met u te onderhouden. Uw persoonsgegevens kunnen ook nodig zijn voor onze eigen interne administratie, voor HR doeleinden, en om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de hierboven benoemde en beschreven doelen, of voor doelen die daarmee verenigbaar zijn.
(c) Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doeleinde?
Tijdens uw gebruik van de Aviko wervingswebsite kunnen wij uiteenlopende persoonsgegevens van u verzamelen. Deze gegevens kunnen door u zelf worden verstrekt, bijvoorbeeld indien u zich op onze website aanmeldt als gebruiker of abonneert op onze berichtenservice , of wanneer u contact met ons opneemt om een andere reden. De gegevens gegenereerd door uw gebruik van de website kunnen ook automatisch worden verzameld. Indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, wordt door middel van zogenaamde marketing cookies uw surfgedrag gemonitord, zodat u gepersonaliseerde aanbiedingen kunnen worden gedaan.
De persoonsgegevens die we van u kunnen verzamelen zijn onder meer: uw naam, titel, land van verblijf, contactgegevens (zoals uw adres, (mobiele) telefoonnummer, e-mail adres, administratieve en/of gegevens, interesses of voorkeuren die u eventueel verstrekt, zakelijke gegevens (zoals uw functie, werkgever of opdrachtgever, of contractgegevens), en informatie over uw bezoek aan de website (zoals IP adres, provider, browsertype, pagina’s geopend op de website, tijdstip van bezoek). We kunnen ook bepaalde persoonsgegevens van u verkrijgen door gebruik te maken van cookies zie hiervoor ons cookie beleid. Cookies zijn tekstbestanden die de browser ‘onthoudt’ en op verzoek van de website op uw computer bewaart. Met behulp van de cookie, in de functie van geheugensteuntje, kan de website bepaalde informatie onthouden zodat dit niet opnieuw ingetypt hoeft te worden. Zie hieronder voor meer informatie over ons cookie beleid.
Daarnaast verwerken wij uw contactgegevens, foto’s, informatie in het kader van de aanwerving (zoals uw cv, werkervaring, opleidingsgegevens, etc.) en correspondentie met Aviko BV, Aviko Belgium NV en Aviko Rixona BV over sollicitaties (waaronder referenties).
(d) Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens die voor dit doeleinde verwerkt worden?
Voor dit doeleinde worden uw persoonsgegevens zo lang bewaard als nodig is om het wervingsproces af te ronden. Indien wij redelijkerwijs verwachten in de nabije toekomst andere interessante vacatures voor u te hebben, kunnen wij uw persoonsgegevens ook voor deze doeleinden bewaren, maar in elk geval zullen wij uw persoonsgegevens niet langer dan 1 jaar bewaren. Wij bewaren uw gegevens enkel als u hiervoor toestemming hebt gegeven.
(e) Wie hebben toegang tot uw persoonsgegevens?
Uw gegevens worden alleen gebruikt voor zover nodig in het kader van de in deze paragraaf genoemde wervingsdoeleinden en dan alleen door daartoe door Aviko aangewezen medewerkers of ander personeel voor of namens Aviko. Hieronder valt mede personeel van alle groepsmaatschappijen of externe partijen voor zover deze partijen in opdracht namens Aviko verwerken ten behoeve van door Aviko vastgestelde doelen. Aviko verplicht deze externe partijen om net zulke strenge veiligheidsmaatregelen te nemen als zij zelf heeft genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Behoudens de ter beschikkingstelling aan de hiervoor genoemde partijen zal Aviko uw persoonsgegevens niet aan derden ter beschikking stellen, tenzij dit noodzakelijk is om eventuele wettelijke verplichtingen na te komen. Voor zover sprake is van doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) wordt voldaan aan de wettelijke vereisten voor een dergelijke gegevensoverdracht. Zo maakt Aviko gebruik van functionele, analytische en mogelijk (in geval van uw toestemming) marketing cookies, waarbij zij mogelijk samenwerkt met partijen die in de VS gevestigd zijn. Voor zover er met deze derde partijen persoonsgegevens worden gedeeld wordt zeker gesteld dat deze partijen aangesloten zijn bij het Privacy Shield van het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie, waarmee een optimaal beschermingsniveau wordt gegarandeerd. Het plaatsen van deze en andere cookies zoals in deze Privacy Policy omschreven kunt u weigeren, door uw toestemming te onthouden of om uw browser zo in te stellen dat u tijdens het volgende gebruik van de website geen cookies ontvangt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons cookie beleid (zie hieronder).
2. Om een arbeidsovereenkomst of dienstverleningsovereenkomst met u aan te gaan
(a) Wat houdt dit doeleinde in?
Wanneer wij u een dienstverband bij Aviko aanbieden, verwerken wij uw persoonsgegevens om een arbeidsovereenkomst op te stellen en te verwerken. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het sluiten, uitvoeren en beëindigen van uw arbeidsovereenkomst. Wij nemen uw persoonsgegevens tevens op in onze HR-database.
Als u een zelfstandige aannemer ondernemer bent, verwerken wij uw persoonsgegevens op dezelfde wijze om een dienstverleningsovereenkomst met u aan te gaan.
(b) Welke rechtsgrondslag hanteren wij voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde?
De door U aan Aviko verstrekte persoonsgegevens zijn nodig om uw arbeidsovereenkomst uit te kunnen voeren en om Aviko in staat te stellen te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in verband met uw arbeidsovereenkomst, zoals de verwerking en afdracht van sociale premies, pensioenen, etc.
(c) Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doeleinde?
Voor dit doeleinde verwerken wij voor zover relevant uw contactgegevens, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit, foto’s, burgerservicenummer, gegevens van uw identiteitsbewijs of paspoort, verklaring van uw arbeidssituatie, inschrijvingsnummer bij de KvK en btw-gegevens, informatie in het kader van de aanwerving (zoals werkervaring en opleidingsgegevens), gegevens over uw functie en positie (al dan niet ten behoeve van uw personeelsdossier), gegevens van uw werkvergunning, beschikbaarheid, arbeidsvoorwaarden, belastinggegevens, verzekeringsgegevens, betalingsgegevens en locatie en organisaties.
(d) Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens die voor dit doeleinde verwerkt worden?
Voor dit doeleinde worden uw persoonsgegevens na beëindiging van uw arbeidsovereenkomst bewaard (i) zo lang Aviko wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te bewaren en/of (ii) indien Aviko een gerechtvaardigd belang heeft om de juridische belangen van Aviko te beschermen. Na het verstrijken van deze periode worden uw persoonsgegevens uit onze systemen verwijderd.
(e) Wie hebben toegang tot uw persoonsgegevens?
Uw gegevens worden alleen gebruikt voor zover nodig in het kader van de in deze paragraaf genoemde doeleinden en dan alleen door daartoe door Aviko aangewezen medewerkers of ander personeel voor of namens Aviko. Hieronder valt mede personeel van alle groepsmaatschappijen of externe partijen voor zover deze partijen in opdracht namens Aviko verwerken ten behoeve van door Aviko vastgestelde doelen. Aviko verplicht deze externe partijen om net zulke strenge veiligheidsmaatregelen te nemen als zij zelf heeft genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Behoudens de ter beschikkingstelling aan de hiervoor genoemde partijen zal Aviko uw persoonsgegevens niet aan derden ter beschikking stellen, tenzij dit noodzakelijk is om eventuele wettelijke verplichtingen na te komen.

HOE BESCHERMEN WIJ UW PERSOONSGEVEVENS?

Aviko neemt voortdurend passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, verlies, verwijdering, openbaring en oneigenlijk gebruik, en om de juistheid en integriteit van uw persoonsgegevens te bewaken. Deze maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd.

HOE KUNT U UW RECHTEN UITOEFENEN?

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door Aviko of indien u uw persoonsgegevens die Aviko heeft verwerkt wil inzien, laten verwijderen, laten corrigeren, wijzigen, bezwaren heeft tegen de verwerking of hangende deze verzoeken uw recht van beperking wil inroepen, kunt u contact opnemen met Aviko via de onderstaande contactgegevens. Aviko zal in beginsel binnen één maand inhoudelijk op uw verzoek reageren.
Indien u een klacht heeft over de verwerking van persoonsgegevens door of namens Aviko kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Afdeling Recruitment Aviko BV, Aviko Belgium NV en Aviko Rixona BV
+31(0)575 766 444